TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH HẬU GIANG

http://www.ytdphaugiang.org.vn


Lịch công tác tuần của ban giám đốc trung tâm y tế dự phòng từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019

Ngày, tháng, năm

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

29/04/2019

Giám đốc: Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Nghỉ lễ.

Giám đốc: Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Nghỉ lễ.

Thứ ba

30/04/2019

Giám đốc: Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Trực lễ.

Giám đốc: Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Trực lễ.

Thứ tư

01/05/2019

Giám đốc: Trực lễ.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Nghỉ lễ.

Giám đốc: Trực lễ.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ lễ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Nghỉ lễ.

Thứ năm

02/05/2019

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs Hận): Làm việc tại cơ quan.

Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs Hận): Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

03/05/2019

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs Hận): Giám sát TCMR tại huyện, TX Long Mỹ.

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs Hận): Giám sát TCMR tại huyện, TX Long Mỹ.

Thứ bảy

04/05/2019

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs Hận): Giám sát TCMR tại huyện, TX Long Mỹ.

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Làm việc tại cơ quan.

P. Giám đốc (Bs Hận): Giám sát TCMR tại huyện, TX Long Mỹ.

Chủ nhật

05/05/2019

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Nghỉ.

Giám đốc: Giám sát TCMR tại các huyện.

P. Giám đốc (Bs. Tỷ): Nghỉ.

P. Giám đốc (Bs Hận): Nghỉ.

Tác giả bài viết: Lê Văn Sang