Giới thiệu khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Sơ đồ tổ chức khoa, chức năng nhiệm vụ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
1 logo trang tri

 
so do to chuc khoa
 
II/ Chức năng nhiệm vụ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi;
2. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, phát hiện và xác định kịp thời các tác nhân gây bệnh, dịch và chủ động phòng, chống dịch;
3. Quản lý diễn biến tình hình các dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, thu thập thông tin, số liệu, lập bản đồ, biểu đồ dịch tễ theo dõi diễn biến tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi và dự báo nguy cơ dịch, bệnh;
4. Tổ chức, chỉ đạo, giám sát các cơ sở y tế và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh, dịch trên địa bàn, tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng;
5. Thực hiện các truyền thông nguy cơ, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y cho tế cộng đồng;
6. Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ về kiểm soát bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng trên địa bàn;
7. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;
8. Xây dựng, thực hiện và quản lý các hoạt động, dự án, đề án: phòng chống bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh mới nổi, vắc xin và sinh phẩm trong công tác phòng, chống bệnh, dịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ;
9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ: sát khuẩn, tẩy uế, diệt động vật và véc tơ truyền bệnh;
10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm trên địa bàn theo quy định;
11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
 
2 gioi thieu
[SITE_BTN_TOOL]