Giới thiệu Khoa Sốt rét

1 logo trang tri

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA SỐT RÉT-KST-CT

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tại cộng đồng như:
+ Phòng chống bệnh sốt rét.

+ Bệnh ký sinh trùng: Bệnh giun sán, Giun chỉ, Giun đầu gai, Sán lá gan lớn, Ấu trùng sán lợn, Sán dây, Amip đường  ruột.

+ Bệnh do côn trùng truyền: Bọ chét, Muỗi, Chấy rận, Ruồi Xê-xê, Ruồi đen, ve, mò…
- Giám sát côn trùng truyền bệnh bao gồm: 
+ Véc tơ truyền bệnh Sốt xuất huyết: muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn)

+ Véc tơ truyền bệnh Sốt rét: muỗi Anophen (muỗi đòn sóc)
+ Véc tơ truyền bệnh qua động vật: Trâu bò, ngựa, lợn, Chuột, Chó, mèo. 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông tin giáo dục sức khoẻ về:
+ Phòng chống các bệnh sốt rét.
+ Bệnh do ký sinh trùng.
+ Các bệnh do côn trùng truyền trên địa bàn...
- Giám sát và quản lý chặt chẽ 100% cas bệnh sốt rét (+) trên địa bàn xảy ra. 

2 gioi thieu

 

[SITE_BTN_TOOL]