Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang


1 logo trang tri

 

Quyết định số: 1021/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang trực  thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang.
 
2 gioi thieu
[SITE_BTN_TOOL]